post

Ajournering av årsmötet

Med anledning av att revisionen inte hann bli färdigställd till dagens datum (5/9) ajournerades årsmötet, och till nytt datum för när årsmötet avslutas valdes tisdag 19/9, klockan 18:30. Följande punkter på dagordningen bordlades till det anslutande datumet:

7b) Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret.
9. Fråga om fastställande av balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen för
räkenskapsåret.