post

Extrainsatt årsmöte

AIK Basket, med organisationsnummer 802402-6026, kallar till extrainsatt årsmöte med anledning av förslag till stadgeändring som togs upp på ordinarie årsmöte, samt val av valberedning.

Datum: 19/12
Dag: Måndag
Plats: Solna Gymnasium
Registrering öppnar: 18:00
Mötet startar: 18:30

Dagordning:
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid behov, att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Frågor
a) Beslut om stadgeändring gällande namnändring av föreningen BBK Solna Vikings till AIK Basketförening.
b) Val av valberedning
8. Mötets avslutande

Förslag till valberedning just nu:
– Rolf Hall
– Göran Stark
– Masih Khedri